Root:1187
Home:
News:

Specialer

Saxo advokater yder rådgivning om erhvervsmæssige og private forhold. Selv om vi er et alsidigt advokatkontor, vil vi særligt fremhæve vores rådgivning inden for følgende områder:

 • Ansættelsesret

  Saxo advokater har omfattende erfaring med at bistå såvel arbejdstagere som arbejdsgivere i ansætte ...

  Saxo advokater har omfattende erfaring med at bistå såvel arbejdstagere som arbejdsgivere i ansættelsesretlige spørgsmål, herunder funktionærret.  Det gælder særligt spørgsmål vedrørende bortvisning, opsigelse, usaglig afskedigelse, mangelfuldt ansættelsesbevis og overtrædelse af ligebehandligslovene (barsel, graviditet, handikap m.v.). Herudover bistår Saxo advokater med udarbejdelse af ansættelseskontrakter og direktørkontrakter.  

  Vis fuld beskrivelse
 • Entrepriseret

  Som led i vores ambition om at kunne rådgive om alle forhold vedrørende fast ejendom bistår Saxo ad ...

  Som led i vores ambition om at kunne rådgive om alle forhold vedrørende fast ejendom bistår Saxo advokater såvel erhvervsdrivende som private i entrepriseretlige spørgsmål. Det gælder såvel udarbejdelse af entreprisekontrakter som bistand i forbindelse med tvister (manglende betaling, udbedring af mangler, forsinkelse, syn- og skønsforretninger, voldgitssager og retssager). 

  Vis fuld beskrivelse
 • Fast ejendom

  Saxo advokater rådgiver om alle aspekter vedrørende fast ejendom, herunder køb og salg af boliger, ...

  Saxo advokater rådgiver om alle aspekter vedrørende fast ejendom, herunder køb og salg af boliger, erhvervsejendomme og udviklingsprojekter. Kontoret har indgående kendskab til tvangsauktioner, entrepriseret, lejeret, ekspropriationer samt plan- og miljølovgivning.

  Vis fuld beskrivelse
 • Insolvens, konkurs og tvangsauktion

  Ved økonomiske vanskeligheder i en virksomhed eller privatøkonomien søger mange først juridisk rådg ...

  Ved økonomiske vanskeligheder i en virksomhed eller privatøkonomien søger mange først juridisk rådgivning, når det er for sent. Saxo advokater hjælper tidligt med at få afklaret omfanget af de økonomiske forpligtelser over for banken, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Når omfanget af de økonomiske forpligtelser er afklaret, kan det være nødvendigt med en rekonstruktion eller en akkord med kreditorerne. Såfremt det ikke er muligt at afværge de økonomiske vanskeligheder, kan Saxo advokater bistå i forbindelse med en konkurs, ligesom vi kan være kurator i konkursboet. Herudover kan der være behov for at undersøge mulighederne for en gældssanering eller en frivillig ordning med kreditorerne. Endelig består vi ofte i forbindelse med tvangsauktioner, både ved gennemførelse af tvangsauktioner og ved køb af ejendomme på tvangsauktion.

  Vis fuld beskrivelse
 • Lejeret

  Lejekontrakter har stor betydning, uanset om lejekontrakten bliver indgået i forbindelse med virkso ...

  Lejekontrakter har stor betydning, uanset om lejekontrakten bliver indgået i forbindelse med virksomhedsudøvelse eller udlejning af fast ejendom. Lejelovgivningen indeholder en række bestemmelser, der kan fraviges ved parternes aftale, og det er derfor vigtigt at sikre det rigtige indhold af lejekontrakten.   Saxo advokater udarbejder lejekontrakter, ligesom vi bistår ved fastlæggelse af retsstillingen mellem udlejer og lejer. Fortolkningen af lejekontrakter skal ofte suppleres med de almindelige principper i lejelovgivningen og dansk ret.   Det gælder, uanset om der er tale om udarbejdelse af lejekontrakter vedrørende bolig eller erhverv.

  Vis fuld beskrivelse
 • Retssager

  Virksomheder og privatpersoner kan ofte ikke undgå at blive involveret i tvister, der i sidste ende ...

  Virksomheder og privatpersoner kan ofte ikke undgå at blive involveret i tvister, der i sidste ende kan resultere i en retssag eller voldgiftssag. Saxo advokater hjælper ofte med at bistå under tvister. Normalt søges tvisten løst ved forlig. Forliges sagen ikke, har Saxo advokater stor erfaring vedrørende retssagsbehandling, uanset om det sker ved voldgift, byret, landsret eller Højesteret. Saxo advokater bistår også ved syn- og skønsforretninger, som ofte er nødvendige.  Det er vigtigt for Saxo advokater, at tvisten - i relation til både forligsmulighederne og retssagsbehandlingen - bliver "kørt igennem" så effektivt og hurtigt som muligt.

  Vis fuld beskrivelse
 • Selskabsret

  Saxo advokater hjælper med stiftelse af iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS), aktiese ...

  Saxo advokater hjælper med stiftelse af iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), til faste priser. Herudover giver vi individuelle priser på stiftelse af interessentskaber (I/S), kommanditselskaber (K/S), parterselskaber (P/S) m.v.  Vi rådgiver også om direktørkontrakter og ejeraftaler (aftaler mellem ejerne af selskabet), ligesom vi yder løbende bistand i relation til registrering af ledelsesændringer, kapitalforhøjelser og -nedsættelser, registrering hos Det Offentlige Ejerregister, likvidation m.v. Vi bistår alle danske selskabs- og foreningstyper med løbende rådgivning vedrørende organisation og struktur. Det gælder blandt andet andelsboligforeninger, ejerforeninger og grundejerforeninger. 

  Vis fuld beskrivelse
 • Skatter og moms

  Der vil næsten altid være en problemstilling om beskatning eller momspligt, når en virksomhed genne ...

  Der vil næsten altid være en problemstilling om beskatning eller momspligt, når en virksomhed gennemfører en transaktion eller en disposition vedrørende virksomhedens aktiver eller passiver. Problemstillinger om skat og moms kan også have betydning ved privatpersoners transaktioner og dispositioner.  Når Saxo advokater yder rådgivning om en transaktion eller disposition, vil eventuelle problemstillinger om skat og moms indgå i rådgivningen. Vi yder således selvstændig rådgivning om skat og moms, men rådgivningen vil ofte ske i samarbejde med virksomhedens revisor. Såfremt der foreligger en tvist med SKAT om beskatning eller momspligt, kan Saxo advokater bistå under såvel sagsbehandlingen hos SKAT som en eventuel efterfølgende klagesag eller retssag. Kontoret bistår også ved indhentelse af bindende svar fra SKAT eller Skatterådet.

  Vis fuld beskrivelse
 • Virksomhedsoverdragelse (M&A) og generationsskifte

  Uanset hvordan en virksomhed drives, bliver det på et eller andet tidspunkt typisk nødvendigt, at v ...

  Uanset hvordan en virksomhed drives, bliver det på et eller andet tidspunkt typisk nødvendigt, at virksomheden skal overdrages. Dette kan ske på mange måder, eksempelvis til tredjemand, ledende medarbejder(e) ("management buy-out"), familiemedlemmer etc.  Overordnet set kan en virksomhedsoverdragelse ske ved overdragelse af ejerandelene (aktier, anparter mv.) eller ved overdragelse af virksomhedens aktiver og passiver. Dette sker i samspil med reglerne om fusion, spaltning, tilførsel af aktiver m.v., ligesom det skal overvejes, om transaktionen skal ske skattefrit eller skattepligtigt.  Såfremt virksomhedsoverdragelsen planlægges i god tid, vil både sælger og køber ofte opnå et bedre resultat. Det gælder særligt ved generationsskifte inden for familien, hvor skattemæssige overvejelser om succession kan medføre skattemæssige fordele og dermed likviditetsfordele for virksomheden.    

  Vis fuld beskrivelse
 • Forældremyndighed, bopæl og samvær

  Skal du og din ægtefælle/samlever flytte fra hinanden, og har I fælles børn, er det vigtigt, at I o ...

  Skal du og din ægtefælle/samlever flytte fra hinanden, og har I fælles børn, er det vigtigt, at I overvejer, om der fortsat skal være fælles forældremyndighed, hvor børnene skal bo, og hvordan den af jer, som ikke har børnene boende, skal have samvær med børnene. Dette er af stor betydning for jer, og ikke mindst af stor betydning for jeres børn, da børnene har brug for at vide, hvad de rette sig efter - også efter at I er flyttet fra hinanden. Er I enige vil det være en god ide, at få aftalerne underskrevet af jer begge. Vi vil også gerne hjælpe dig med at udforme sådanne aftaler om forældremyndighed, bopæl og samvær. Er I uenige kan Statsforvaltningen ikke træffe afgørelse i sager vedrørende forældremyndighed og bopæl. Denne del af sagen skal derfor oversendes til Retten, som herefter træffer afgørelse/afsiger dom i sagen. Er I uenige om samvær, herunder omfanget af samvær, har Statsforvaltningen kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Står du i en situation, hvor du skal tage stilling til, hvad der er bedst for dit barn/dine børn i relation til forældremyndighed, bopæl og samvær, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din sag, således at vi kan rådgive dig bedst muligt på et tidligt tidspunkt af sagen. Det er ofte en meget god idé at kontakte os for en drøftelse af de aftaler du skal indgå, inden du træffer dem med din ægtefælle/partner. Vi vejleder også om børnebidrag, ordinært og ekstraordinært børnetilskud, børnefamilieydelse m.m. Se vores priser.

  Vis fuld beskrivelse
 • Tvangsfjernelse af børn

  Er du forælder - mor eller far - til et barn eller en ung, som kommunen har besluttet at tvangsfjer ...

  Er du forælder - mor eller far - til et barn eller en ung, som kommunen har besluttet at tvangsfjerne, skal spørgsmålet om tvangsfjernelse forelægges Børne- og Ungeudvalget i kommunen, hvis du som forælder ikke er enig i, at dit barn skal anbringes uden for hjemmet. Du er berettiget til gratis advokatbistand i forbindelse med sagens forelæggelse for Børne- og Ungeudvalget. Vi vil anbefale, at du tager kontakt til os, så snart du bliver bekendt med, at kommunen vil forelægge sagen for Børne- og Ungeudvalget. Er du under 18 år og er fyldt 12 år, har du på samme vis ret til gratis advokatbistand, hvis kommunen vil forelægge din sag for Børne- og Ungeudvalget med henblik på, at du skal anbringes uden for hjemmet. Du er altid velkommen til at ringe os op for en uforpligtende drøftelse i relation til sagen.  

  Vis fuld beskrivelse
 • Separation og skilsmisse og bodeling

  Separation og skilsmisse Ansøgning om separation og skilsmisse skal indsendes til Statsforvaltninge ...

  Separation og skilsmisse Ansøgning om separation og skilsmisse skal indsendes til Statsforvaltningen. Ansøgningsblanketten findes på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltning.dk. Hvis I er enige om vilkårene for separationen og/eller skilsmissen, kan I blive separeret og/eller skilt ved bevilling udstedt af Statsforvaltningen. De vilkår, som du og din ægtefælle skal være enige om er: ægtefællebidrag - også kaldet hustrubidrag og retten til lejligheden, såfremt I bor i lejebolig. Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene, kan Statsforvaltningen ikke træffe afgørelse, og sagen skal derfor oversendes til Retten, som herefter træffer afgørelse/afsiger dom i sagen. Vi vil anbefale, at du tager kontakt til os for en drøftelse af din separation/skilsmisse, forinden du fremsender ansøgning til Statsforvaltningen, ligesom du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din sag.   Bodeling Når det ikke mere er så yndigt at følges ad, og du skal separeres/skilles, skal du også tage stilling til delingen af fællesboet - det du ejer, og det din ægtefælle ejer skal deles imellem jer. Delingen omfatter hele jeres formue såvel som al jeres gæld. Der gælder dog særlige regler for den gæld, som I hver især hæfter for, gælden følger den, som hæfter for gælden - også efter separationen/skilsmissen. Hvis du og din ægtefælle har oprettet ægtepagt og bestemt, at der i jeres ægteskab skal være særeje - hvadenten det er fuldstændigt særeje eller skilsmissesæreje, eller en kombination heraf - kan det medføre, at noget af det I ejer skal holdes uden for delingen af fællesboet. Det kan også være tilfældet, at du har modtaget en arv, som i henhold til testamente er særeje for dig. Et sådant særeje skal også holdes uden for delingen af fællesboet. Såfremt der i ægteskabet er særeje, kan der opstå krav om kompensation i forbindelse med delingen af fællesejet. Desuden kan spørgsmålet omkring deling af pensioner opstå i forbindelse med delingen af fællesboet. Som hovedregel skal pensioner ikke deles, men der er fra lovgivers side vedtaget undtagelser hertil. Sædvanlige rimelige pensioner deles ikke, men ekstra pensioner deles. Reglerne er komplicerede, og derfor er det vigtigt, at du søger rådgivning. Selve delingen af fællesboet rejser en række spørgsmål, og der er mange ting du skal tage stilling til. Vi vil gerne hjælpe dig i forbindelse med bodelingen, og du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din sag, hvor vi kan vejlede dig om dine muligheder, herunder muligheden for offentligt skifte ved Skifteretten.  

  Vis fuld beskrivelse
 • Ægtepagt, testamente og formueforhold mellem ugifte samlevende

  Skal du giftes eller er du gift og ønsker, at din formue og/eller din virksomhed, som er dit levebr ...

  Skal du giftes eller er du gift og ønsker, at din formue og/eller din virksomhed, som er dit levebrød, ikke skal deles i forbindelse med separation/skilsmisse, kan det være en god ide for dig, at indgå en ægtepagt med din kommende ægtefælle eller din nuværende ægtefælle. Vi anbefaler, at ægtepagt indgås inden ægteskabet, men der er ikke noget lovkrav der siger, at ægtepagt skal indgås inden indgåelsen af ægteskab. Ved separation/skilsmisse skal pensioner som hovedregel ikke deles. Du kan ved ægtepagt bestemme, at din og din ægtefælles pensioner skal deles ligeligt mellem jer ved separation/skilsmisse. Eksempelvis kan dette være relevant, hvis der er stor forskel på, hvor meget du og din ægtefælle har opsparet i pension. Gaver mellem ægtefæller kræver ægtepagt, da gaven i modsat fald ikke er gyldig. Har du spørgsmål til ægtepagter - særeje- er du velkommen til at rette henvendelse til os for en drøftelse af din sag. Testamente Har du oprettet testamente? Der kan være mange grunde til at oprette testamente. Hvis du kan svare ja til et eller flere af nedennævnte punkter, vil vi anbefale, at du og eventuelt din ægtefælle/samlever opretter testamente. Du er gift, og I har fællesbørn og/eller børn hver især, Du er samlevende, og I har fællesbørn og/eller børn hver især, Du ønsker, at arven efter dig skal være særeje for dine arvinger, Du ønsker, at det du efterlader dig skal arves af en person, som ikke er omfattet af arveloven, eller arves af velgørende organisationer, Du ikke har børn, Du ønsker at have indflydelse på, hvordan dit dødsbo skal behandles, Du ønsker selv at bestemme, hvordan du skal begraves, herunder at du har ønsker vedrørende gravstedvedligeholdelse, Du ønsker at ændre et tidligere oprettet testamente, Du ønsker en anden fordeling af arven til dine nærtstående, end den arveloven foreskriver. I forbindelse med oprettelse af testamente er det af stor betydning, at vi får afdækket dit/jeres behov. Det gør vi bedst ved afholdelse af møde, således at netop dit/jeres testamente er i overensstemmelse med dine/jeres ønsker. Du/I er velkommen til at rette henvendelse til os for en drøftelse, således at du/I nærmere kan få en afklaring af, hvorvidt du/I har behov for testamente. Formueforhold mellem ugifte samlevende Vælger I at leve sammen i et økonomisk, men papirløst samliv, kan I på forhånd sikre jer mod uforudsete problemer, den dag samlivet ophører - enten fordi I går fra fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort. Venter I eller planlægger I at få et barn? Så skal I være opmærksom på, om I automatisk får fælles forældremyndighed eller I ønsker at indgå aftaler om forældremyndighed. Hvis I gerne vil arve hinanden, skal I oprette testamente. Hvis I har boet sammen i mere end to år, har, har haft eller venter barn kan I oprette et udvidet samlevertestamente. Det giver den længstlevende af jer en række af de fordele, som længstlevende ægtefælle har i forbindelse med dødsfald. Den længstlevende er ikke automatisk indsat som begunstiget i livsforsikringer, kapitalpensioner m.v. Ønsker I, at den anden skal have forsikringssummen, skal I udfærdige en begunstigelseserklæring. Går I fra hinanden, har den af jer, som har købt en ting, også ret til at tage den med. Går I fra hinanden, men ejer stadig fast ejendom sammen, skal alle beslutninger om denne træffes i enighed. Er I ikke enige, kan den ene af jer eksempelvis blokere for et salg af huset. Vi vil derfor anbefale, at I allerede nu indgår de nødvendige aftaler for at I derved undgår senere uoverensstemmelser. I er velkommen til at kontakte os for en drøftelse, og således få klarlagt, hvilket behov netop I har, for at I kan gøre jeres til, at fremtidige problemer undgås.

  Vis fuld beskrivelse
 • Dødsbo

  Oveni sorgen, kan det være en stor mundfuld for de efterladte at håndtere de mange praktiske og jur ...

  Oveni sorgen, kan det være en stor mundfuld for de efterladte at håndtere de mange praktiske og juridiske spørgsmål, der opstår, når en af de nærmeste går bort. Der er en masse praktiske forhold, der skal afklares; Hvad med boligen, indboet, bilen – værdierne i det hele taget? Hvad med virksomheden - skal den drives videre af arvingerne? Hvordan skal formuen fordeles mellem arvingerne – hvem skal have hvad, og hvad stiller man op, hvis der ikke er enighed? De arvemæssige forhold kan være afklaret på forhånd i et testamente, men hvis afdøde ikke har oprettet et testamente, hvorledes skal arvingerne så forholde sig, og hvordan skal arven fordeles? Desværre sker det en gang i mellem, at arvinger bliver uenige om fordeling af boet. I disse situationer kan vi også hjælpe jer ved at trække på de erfaringer vi har. Vi yder bistand i forbindelse med behandlingen af dødsboet, og sørger for at alle frister overholdes i relation til udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse, herunder indrykning af proklama i Statstidende. Har du spørgsmål i relation til behandlingen af et dødsbo, er du velkommen til at rette henvendelse til os, og vi deltager gerne i en drøftelse af spørgsmål vedrørende bobehandlingen med henblik på at oplyse dig/jer om, hvad vi kan hjælpe med i netop i din/jeres sag.  

  Vis fuld beskrivelse