Root:1187
Home:
News:

Specialer

Saxo advokater yder rådgivning om erhvervsmæssige og private forhold. Selv om vi er et alsidigt advokatkontor, vil vi særligt fremhæve vores rådgivning inden for følgende områder:

 • Fast ejendom

  Saxo advokater rådgiver om alle aspekter vedrørende fast ejendom, herunder køb og salg af boliger, ...

  Saxo advokater rådgiver om alle aspekter vedrørende fast ejendom, herunder køb og salg af boliger, erhvervsejendomme og udviklingsprojekter. Kontoret har indgående kendskab til tvangsauktioner, entrepriseret, lejeret, ekspropriationer samt plan- og miljølovgivning.

  Vis fuld beskrivelse
 • Retssager

  Virksomheder og privatpersoner kan ofte ikke undgå at blive involveret i tvister, der i sidste ende ...

  Virksomheder og privatpersoner kan ofte ikke undgå at blive involveret i tvister, der i sidste ende kan resultere i en retssag eller voldgiftssag. Saxo advokater hjælper ofte med at bistå under tvister. Normalt søges tvisten løst ved forlig. Forliges sagen ikke, har Saxo advokater stor erfaring vedrørende retssagsbehandling, uanset om det sker ved voldgift, byret, landsret eller Højesteret. Saxo advokater bistår også ved syn- og skønsforretninger, som ofte er nødvendige.  Det er vigtigt for Saxo advokater, at tvisten - i relation til både forligsmulighederne og retssagsbehandlingen - bliver "kørt igennem" så effektivt og hurtigt som muligt.

  Vis fuld beskrivelse
 • Insolvens, konkurs og tvangsauktion

  Ved økonomiske vanskeligheder i en virksomhed eller privatøkonomien søger mange først juridisk rådg ...

  Ved økonomiske vanskeligheder i en virksomhed eller privatøkonomien søger mange først juridisk rådgivning, når det er for sent. Saxo advokater hjælper tidligt med at få afklaret omfanget af de økonomiske forpligtelser over for banken, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Når omfanget af de økonomiske forpligtelser er afklaret, kan det være nødvendigt med en rekonstruktion eller en akkord med kreditorerne. Såfremt det ikke er muligt at afværge de økonomiske vanskeligheder, kan Saxo advokater bistå i forbindelse med en konkurs, ligesom vi kan være kurator i konkursboet. Herudover kan der være behov for at undersøge mulighederne for en gældssanering eller en frivillig ordning med kreditorerne. Endelig består vi ofte i forbindelse med tvangsauktioner, både ved gennemførelse af tvangsauktioner og ved køb af ejendomme på tvangsauktion.

  Vis fuld beskrivelse
 • Ansættelsesret

  Saxo advokater har omfattende erfaring med at bistå såvel arbejdstagere som arbejdsgivere i ansætte ...

  Saxo advokater har omfattende erfaring med at bistå såvel arbejdstagere som arbejdsgivere i ansættelsesretlige spørgsmål, herunder funktionærret.  Det gælder særligt spørgsmål vedrørende bortvisning, opsigelse, usaglig afskedigelse, mangelfuldt ansættelsesbevis og overtrædelse af ligebehandligslovene (barsel, graviditet, handikap m.v.). Herudover bistår Saxo advokater med udarbejdelse af ansættelseskontrakter og direktørkontrakter.  

  Vis fuld beskrivelse
 • Selskabsret

  Saxo advokater hjælper med stiftelse af iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS), aktiese ...

  Saxo advokater hjælper med stiftelse af iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), til faste priser. Herudover giver vi individuelle priser på stiftelse af interessentskaber (I/S), kommanditselskaber (K/S), parterselskaber (P/S) m.v.  Vi rådgiver også om direktørkontrakter og ejeraftaler (aftaler mellem ejerne af selskabet), ligesom vi yder løbende bistand i relation til registrering af ledelsesændringer, kapitalforhøjelser og -nedsættelser, registrering hos Det Offentlige Ejerregister, likvidation m.v. Vi bistår alle danske selskabs- og foreningstyper med løbende rådgivning vedrørende organisation og struktur. Det gælder blandt andet andelsboligforeninger, ejerforeninger og grundejerforeninger. 

  Vis fuld beskrivelse
 • Skatter og moms

  Der vil næsten altid være en problemstilling om beskatning eller momspligt, når en virksomhed genne ...

  Der vil næsten altid være en problemstilling om beskatning eller momspligt, når en virksomhed gennemfører en transaktion eller en disposition vedrørende virksomhedens aktiver eller passiver. Problemstillinger om skat og moms kan også have betydning ved privatpersoners transaktioner og dispositioner.  Når Saxo advokater yder rådgivning om en transaktion eller disposition, vil eventuelle problemstillinger om skat og moms indgå i rådgivningen. Vi yder således selvstændig rådgivning om skat og moms, men rådgivningen vil ofte ske i samarbejde med virksomhedens revisor. Såfremt der foreligger en tvist med SKAT om beskatning eller momspligt, kan Saxo advokater bistå under såvel sagsbehandlingen hos SKAT som en eventuel efterfølgende klagesag eller retssag. Kontoret bistår også ved indhentelse af bindende svar fra SKAT eller Skatterådet.

  Vis fuld beskrivelse
 • Entrepriseret

  Som led i vores ambition om at kunne rådgive om alle forhold vedrørende fast ejendom bistår Saxo ad ...

  Som led i vores ambition om at kunne rådgive om alle forhold vedrørende fast ejendom bistår Saxo advokater såvel erhvervsdrivende som private i entrepriseretlige spørgsmål. Det gælder såvel udarbejdelse af entreprisekontrakter som bistand i forbindelse med tvister (manglende betaling, udbedring af mangler, forsinkelse, syn- og skønsforretninger, voldgitssager og retssager). 

  Vis fuld beskrivelse
 • Virksomhedsoverdragelse (M&A) og generationsskifte

  Uanset hvordan en virksomhed drives, bliver det på et eller andet tidspunkt typisk nødvendigt, at v ...

  Uanset hvordan en virksomhed drives, bliver det på et eller andet tidspunkt typisk nødvendigt, at virksomheden skal overdrages. Dette kan ske på mange måder, eksempelvis til tredjemand, ledende medarbejder(e) ("management buy-out"), familiemedlemmer etc.  Overordnet set kan en virksomhedsoverdragelse ske ved overdragelse af ejerandelene (aktier, anparter mv.) eller ved overdragelse af virksomhedens aktiver og passiver. Dette sker i samspil med reglerne om fusion, spaltning, tilførsel af aktiver m.v., ligesom det skal overvejes, om transaktionen skal ske skattefrit eller skattepligtigt.  Såfremt virksomhedsoverdragelsen planlægges i god tid, vil både sælger og køber ofte opnå et bedre resultat. Det gælder særligt ved generationsskifte inden for familien, hvor skattemæssige overvejelser om succession kan medføre skattemæssige fordele og dermed likviditetsfordele for virksomheden.    

  Vis fuld beskrivelse