Root:1187
Home:
News:

 

FORRETNINGSBETINGELSER

FOR

SAXO ADVOKATER

 

1. Saxo advokater

1.1 Saxo advokater er en personlig drevet advokatvirksomhed med CVR-nr. 3045 7129.

1.2 Samtlige advokater hos Saxo advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, ligesom samtlige advokater er en del af Advokatsamfundet.

 

2. Honorar, betaling og klientmidler

2.1 Saxo advokater fastsætter sit honorar ud fra et skøn over medgået tid, sagens genstand og sagens udfald. Det fastsatte honorar bliver tillagt moms i overensstemmelse med gældende regler. Herudover skal der ske betaling for eventuelle udlæg, eksempelvis transportudgifter, kopieringsudgifter, gebyrer m.v.

2.2 Saxo advokater fakturerer løbende for sin bistand (kvartalsvis, månedsvis eller ved sagens afslutning), ligesom forudbetaling eller depositum kan blive krævet.

2.3. Betalingsbetingelserne er 21 dage fra fakturadatoen, således at der herefter beregnes rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

2.4 Klientmidler bliver indsat på klientkonti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, ligesom der bliver tilskrevet renter i overensstemmelse med disse regler. Saxo advokater har klientkonti hos Den Jyske Sparekasse.

2.5 Det bemærkes, at der i medfør af lov om garantifond for indskydere og investorer er et dækningsmaksimum på 100.000 EUR (cirka kr. 750.000 per indskyder/klient). Det er altså indskyderens/klientens samlede indestående, der er afgørende for beregning af dækningsmaksimum, hvorfor indskyderens/klientens øvrige indeståender hos pengeinstituttet har betydning for omfanget af dækningen.

 

3. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

3.1 Saxo advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, således at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden bliver udøvet. Saxo advokater har stillet garanti og tegnet ansvarsforsikring hos Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

3.2 Ansvaret for Saxo advokater, dets indehaver og medarbejdere er begrænset til et beløb svarende til den enhver tid værende forsikringsdækning, p.t. 6.187.000 kr. pr. advokat pr. år med tillæg af en samlet årlig overdækning for hele kontoret på 10.000.000 kr. pr. år. Saxo advokaters samlede ansvar over for sine klienter kan således ikke overstige den til enhver tid værende forsikringsdækning. Klienten kan alene rejse krav mod Saxo advokater, og klienten kan derfor ikke rejse krav mod den enkelte indehaver eller medarbejder.

3.3. Saxo advokater, dets indehaver og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill m.v.

 

4. Kommunikation og sagsakter

4.1  Kommunikationen vil i videst muligt omfang ske ved anvendelse af e-mail, idet der vil ske anvendelse af de e-mails, der er blevet anvendt af eller oplyst af klienten. En e-mail anses for at være kommet frem til klienten, når Saxo advokater dokumenterer, at e-mailen er sendt til den korrekte adresse.

4.2 Saxo advokater sender sine e-mails med kryptering i transportlaget (TLS). Det indebærer, at det er klientens ansvar at sikre, at mailen ved modtagelsen er sikker/krypteret, idet der ellers er en risiko for, at de i mailen omhandlede oplysninger, herunder oplystninger af fortrolig karakter, kan komme til andres kundskab. Såfremt der konkret måtte være behov for at sikre kommunikationen i større grad, skal dette aftales nærmere.

4.3 Saxo advokater opbevarer sagsakterne i fem år fra afslutningen af sagen, idet sagsakterne kan opbevares enten i papirform eller ved elektronisk arkivering. Eventuelle originale dokumenter returneres/fremsendes til klienten ved afslutning af sagen.

 

5. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

5.1 Saxo advokater har ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til dokumenter m.v., som Saxo advokater udarbejder i forbindelse med sin rådgivning, således at klienten ikke kan stille materialet til rådighed for andre.

 

6. Lovvalg og værneting

6.1 Tvister vedrørende Saxo advokaters rådgivning er underlagt dansk ret, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

6.2 Det er en konsekvens af dansk ret, at Saxo advokater er undergivet Advokatrådets advokatetiske regler, og at rådgivningens karakter kan medføre, at Saxo advokater skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten i medfør af hvidvaskloven.

6.3 Såfremt Saxo advokaters rådgivning ikke måtte leve op til klientens forventninger, står vi naturligvis til rådighed for en drøftelse, ligesom klienten kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Klienten kan klage over såvel advokatens salær som advokatens adfærd.

6.4 Eventuelle tvister mellem Saxo advokater og klienten skal indbringes for Retten i Kolding.

 

Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. august 2018.