Root:1187
Home:
News:

Privatlivspolitik for Saxo advokater

Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt

Som klient (eller potentiel klient) er det vigtigt for os, at du føler dig tryg i forhold til vores behandling af dine persondata. Vores generelle holdning er, at vi alene har dine persondata til låns, og at vi derfor har pligt til at beskytte dine persondata bedst muligt i den periode, hvor vi har dem til rådighed. Dette gælder både via vores interne behandling og i vores valg af databehandlere.

Vores medarbejdere modtager instruks i korrekt håndtering af persondata, ligesom vores privatlivspolitik løbende opdateres.

Hvilke persondata indsamler vi, og hvad er formålet?

Saxo advokater leverer juridisk rådgivning, og for at leve op til den til enhver tid gældende lovgivning kan vi have behov for at indsamle persondata om dig. Vi anvender alene persondata, som er nødvendige og relevante for at kunne varetage den konkrete opgave eller sag.

Som klient (eller potentiel klient) behandler vi typisk oplysninger om dig vedrørende navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nr. eller cpr.nr. Derudover behandler vi oplysninger om dig, som vedrører den sag vi bistår dig med, eller som du via vores hjemmeside chat overdrager til os.

Vores lovlige grundlag for at modtage/indhente oplysningerne er ”nødvendighed”, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra b). Det vil sige, at for at vi kan opfylde aftalen (kontrakten) med dig om at yde rådgivning til dig, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger.

I nogle tilfælde skal vi for at leve op til kravene i hvidvaskloven behandle andre persondata. Disse typer af persondata er vi forpligtet til at indhente for, at vi kan identificerer den pågældende kunde. De oplysninger, som vi indhenter, er oplysninger, der fremgår af identitetskort, hvoraf vi modtager kopi (sygesikringsbevis, pas eller kørekort). Det vil eksempelvis være cpr.nr, kørekortnummer., pasnummer., pasbillede samt andre oplysninger, der fremgår af det identitetskortet.

I visse sager er det relevant og nødvendigt at behandle følsomme persondata, herunder blandt andet helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold, udtalelser fra sagkyndige mv. I sådanne tilfælde vil vi bede dig om dit eksplicitte samtykke til vores behandling af de relevante persondata. Og behandling heraf vil altid ske efter en nøje vurdering af, hvorvidt sagen kan løses uden behandling af sådanne følsomme persondata.

I sager vedrørende børn og unge indhenter vi alle relevante oplysninger til brug for varetagelse af den pågældende sag. Det kan være udtalelser fra børnesagkyndige, psykologer, kommuner, skoler, institutioner mv. I disse tilfælde vil der i sagens natur være tale om behandling af særligt følsomme persondata. Formålet med indhentelse af disse er at kunne varetage vores klineters interesse, samt yde den bedst mulige rådgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har indhentet.

Dine rettigheder – retten til indsigt og retten til at blive slettet

Du har ret til indsigt i, hvilke persondata vi har registreret om dig. Såfremt du ønsker at påberåbe dig dette, skal du rette henvendelse til os på mail: info@saxoadvokater.dk med angivelse af dit ønske. Ref. 20-10007 2 Du skal dog være opmærksom på, at vi foretager fornøden identifikation af dig, før vi udleverer persondata. Det gør vi for at sikre, at vi ikke udleverer persondata til en person, som ikke er den han/hun udgiver sig for at være. Afhængigt af vores kendskab til dig, kan vi eksempelvis anmode om en kopi af dit sygesikringsbevis og/eller billedlegitimation. Dette kan være blandt de nødvendige midler til at sikre din identitet.

Hvis du opdager, at vi har forkerte persondata registreret på dig, har du naturligvis ret til at få dette slettet og rettet.

Du har også ret til at få slettet dine persondata. Såfremt du ønsker at påberåbe dig retten til at blive glemt – altså at blive slettet har vi truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at kunne imødekomme et sådanne ønske. Du skal dog være opmærksom på, at vi – af hensyn til anden lovgivning – kan være forpligtet til at opbevare persondata i en given periode. Eksempelvis bogføringslovgivningen og lovreguleringen for advokater.

Videregivelse af persondata

Hos Saxo advokater anvender vi eksterne virksomheder (databehandlere), som har adgang til persondata fra vores systemer med henblik på sagsstyring og backup.

Databehandlerne håndterer persondata efter vores instruks og alene til de formål, som er afgrænset af os.

I forbindelse med behandling af din sag, kræves der ikke samtykke fra dig til at videregive dine oplysninger til eksempelvis retten eller til en modpart, så længe det sker som led i opfyldelse af vores aftale om bistand eller med henblik på at fastlægge, rejse eller forsvare et retskrav.

Ligeledes indhenter vi ikke dit samtykke, hvis vi er underlagt en retlig forpligtelse til at videregive dine persondata. Eksempelvis som led i indberetning til en myndighed.

Hvor længe gemmer vi dine persondata

Dine persondata gemmes i mindst 5 år fra afslutning af en sag. Dette gør vi for at kunne dokumentere vores salg og bogføring over for offentlige myndigheder, hvis dette skulle blive aktuelt. Det juridiske grundlag herfor er bogføringsloven samt forældelsesloven.

Vores rådgiveransvar gælder i op til 10 år efter afslutning af en sag. Hvis en kunde mener, at vi har ydet mangelfuld rådgivning, enten via konkret rådgivning eller generel vejledning, ønsker vi at afklare eventuelle spørgsmål, synspunkter og påstande ved at kunne fremvise sagens forløb, herunder blandt andet diverse korrespondance samt noter.

Inden vi afslutter og arkiverer en sag gennemgår vi sagens dokumenter, så vi ikke opbevarer flere persondata end højest nødvendigt for at kunne opfylde kravene beskrevet ovenfor.

Klage over behandling af personoplysninger

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 33193200, dt@datatilsynet.dk. www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed i Danmark, som fører tilsyn med databeskyttelse.

Vejle, den 9. februar 2023.