Root:1187
Home:
News:

Separation og skilsmisse og bodeling

Separation og skilsmisse

Ansøgning om separation og skilsmisse skal indsendes til Statsforvaltningen. Ansøgningsblanketten findes på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltning.dk.

Hvis I er enige om vilkårene for separationen og/eller skilsmissen, kan I blive separeret og/eller skilt ved bevilling udstedt af Statsforvaltningen.
De vilkår, som du og din ægtefælle skal være enige om er: ægtefællebidrag - også kaldet hustrubidrag og retten til lejligheden, såfremt I bor i lejebolig.

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene, kan Statsforvaltningen ikke træffe afgørelse, og sagen skal derfor oversendes til Retten, som herefter træffer afgørelse/afsiger dom i sagen.

Vi vil anbefale, at du tager kontakt til os for en drøftelse af din separation/skilsmisse, forinden du fremsender ansøgning til Statsforvaltningen, ligesom du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din sag.

 

Bodeling

Når det ikke mere er så yndigt at følges ad, og du skal separeres/skilles, skal du også tage stilling til delingen af fællesboet - det du ejer, og det din ægtefælle ejer skal deles imellem jer. Delingen omfatter hele jeres formue såvel som al jeres gæld. Der gælder dog særlige regler for den gæld, som I hver især hæfter for, gælden følger den, som hæfter for gælden - også efter separationen/skilsmissen.

Hvis du og din ægtefælle har oprettet ægtepagt og bestemt, at der i jeres ægteskab skal være særeje - hvadenten det er fuldstændigt særeje eller skilsmissesæreje, eller en kombination heraf - kan det medføre, at noget af det I ejer skal holdes uden for delingen af fællesboet.

Det kan også være tilfældet, at du har modtaget en arv, som i henhold til testamente er særeje for dig. Et sådant særeje skal også holdes uden for delingen af fællesboet. Såfremt der i ægteskabet er særeje, kan der opstå krav om kompensation i forbindelse med delingen af fællesejet.

Desuden kan spørgsmålet omkring deling af pensioner opstå i forbindelse med delingen af fællesboet. Som hovedregel skal pensioner ikke deles, men der er fra lovgivers side vedtaget undtagelser hertil.

Sædvanlige rimelige pensioner deles ikke, men ekstra pensioner deles. Reglerne er komplicerede, og derfor er det vigtigt, at du søger rådgivning.

Selve delingen af fællesboet rejser en række spørgsmål, og der er mange ting du skal tage stilling til.

Vi vil gerne hjælpe dig i forbindelse med bodelingen, og du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din sag, hvor vi kan vejlede dig om dine muligheder, herunder muligheden for offentligt skifte ved Skifteretten.